Vyf Jaar Plan

Die doel van toekomsvenster is om gemeentes te fokus op die uitdagings wat nou en in die afsienbare toekoms op ons voorstoep sal wees. Ons word reeds in toenemende mate gekonfronteer met lae erediensbywoning, moeisame onbetrokkenheid en ontoereikende rentmeesterskap. Die wereld rondom ons verander terwyl die kultuur van ons dag kerklidmate se toewyding en integriteit ondergrawe. Ons sal nuut moet dink oor geloof, gemeente wees, wat  gemeenskapstransformasie in die praktyk behels, hoe Suid Afrika `n pad van genesing kan stap terwyl ons oë op die wêreld waarvoor God lief is gerig is.

Die vertrekpunt is telkens die individuele lidmaat. `n Geloofsgemeenskap word gevorm deur individuele lidmate wat in verhouding tree met mekaar om gesamentlik uitdrukking te gee aan hul roeping in eie omgewing, Suid Afrika en die wêreld.

Die vyf jaar gerigtheid op die toekoms is `n reis in geloof. Dit fokus op individue wat die geheim van `n oorwinningslewe in die kragveld van die Heilige Gees  ontdek en uitleef.

Dit is soos konsentriese sirkels wat telkemale vanuit die individuele gelowige vloei en terugkeer. Dit gryp vooruit en terug in `n dinamiese proses van interaksie met die realiteite van ons dag.

Derhalwe wil die temas help om paradigma skuiwe by gelowiges te weeg te bring. Dit wil verbruikersvriendelik, dinamies en ekonomies wees. Dit wil nuwe taal leer en `n nuwe manier van dink en glo verken.

Die winsmomente van hierdie aanpak is onder andere :

  •  Kort kragtige bemagtigende inpuitings in die geloofslewe – vyf dae `n week.
  • `n Verbintenis aan geloofsvorming vir die volgende vyf jaar in `n dinamiese proses …
  • Kleingroepe wat met mekaar saam beweeg en groei
  • Gemeentes wat tematies saam met mekaar is
  • Prediking wat aansluit by die lewe en uitdagings van gelowiges
  • Interaksie dmv die sosiale media
  • Strategies geknoop vir die volgende vyf jaar
  • Hulp vir leraars met hul besige progarmme
  • `n Kerk wat saam dink en doen